Obec Sytno

Obec Sytno

Sytno je vesnice v okrese Tachov, kraj Plzeňský.

Kraj:Plzeňský
Okres:Okres Tachov

Obecní úřad

IČ: 70886814

Adresa:

Sytno č.p. 72
34901 Sytno

Kontakty

E-mail:

obec.sytno[zavináč]tiscali.cz

Zeměpisná poloha: 49° 44' 34" N, 13° 2' 37" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Historické záznamy o obci nejsou příliš obsáhlé, ves sama je však poměrně stará. V místě existovalo staré slovanské osídlení, jak bylo dokázáno archeologickým průzkumem. Archeologické nálezy je možno spatřit v muzeu ve Stříbře.První zmínky o obci Sytno pocházejí z r. 1115, kdy je v pramenech uvedena obec kladrubského kláštera “ Zitnna“. V 16 – 19. stol. náležela obec královskému městu Stříbru. V uvedených letech v obci převládala převážně zemědělská činnost a také řemeslná výroba vázaná na vlastní potřeby obce .Ve stráních směrem ke Stříbru bývaly doly na olověnou a další rudy,kde byla zaměstnána i část obyvatel Sytna. Správní vývoj Zrušením poddanství v roce 1848 ztratil starý správní systém, kdy správu vykonávaly v první instanci patrimoniální úřady a magistráty, své opodstatnění. Byl proto vytvořen nový model soudní a politické správy, který vstoupil v platnost 1. ledna 1850. Politická správa vznikla na základě císařského nařízení z 31.července 1849. I. instancí byl politický okres (Okresní hejtmanství nebo též Podkrajský úřad), jehož území tvořily většinou obvody dvou nebo tří soudních okresů. II. instancí politické správy byly krajské vlády podřízené ministerstvu vnitra. Obec Sytno patřila pod politický a soudní okres Stříbro. Od roku 1857 byla měla obec Sytno také svou správu a také svého starostu. Z písemností se podařilo zjisti , že v letech 1857 – 1882 vykonávali funkci starosty p. Václav Lobenstein a p. Adam Kohout.Pod správu obce v letech 1890-1925 patřila také obec Vranov a Svinná. K jedné z nejvýznamnějších změn v dějinách správy došlo s účinností od 1. února 1949. Byla vytvořena nová struktura justice, která se územně shodovala s politickou správou. Politický okres tedy nezahrnoval několik soudních okresů, nýbrž jen jeden. V oblasti politické správy došlo k 1.1.1949 k novému správnímu rozdělení.Vznikly Krajské národní výbory, jako mezičlánky mezi ONV a vládou. Této struktuře byla od 1. února 1949 přizpůsobena struktura ONV. Na území dnešního okresu zanikl okres Planá a jeho území bylo rozděleno mezi okresy Mariánské Lázně (kraj Karlovarský) a Stříbro a Tachov (kraj Plzeňský). Tato změna však vydržela jen 11 let a v roce 1960 vzniká okres Tachov v dnešní podobě. V uvedené době se ve vedení obce Sytno objevilo i mnoho starostů a potom také předsedů NV. V roce 1930 bylo v obci téměř 40 domů, v nichž žilo 234 obyvatel převážně německé národnosti, z toho 50 Čechů. Dne 17.června 1780 postihla obec velká tragédie,způsobená povodní. Největší rybník se nacházel u vesnice Sytno, který se protrhl dne 21.června 1780 a měl výměru 59 751 čtverečních sáhů. Byl po protržení hráze povodní přeměněn na louky , které byly pronajaty za 212 zlatých 57 krejcarů.Rybník se protrhl v důsledku velké průtrže mračen, která zaplavila celou obec v uvedený den. Povodeň strhla celý kostelík i se zvonem a zvon byl odplaven do bahna rybníka a nebyl nalezen. Dále byl stržen vodními proudy celý dům, kde se nacházela jedna žena, která utonula. Všechen dobytek pasoucí se na pastvinách kolem obce a potoka byl stržen velkým vodním proudem a splaven do rybníka, kde se všechen utopil. Také bylo zničeno všechno obilí na celém katastru, vodní proudy zničily pole a louky. Povodeň byla na Aloise a proto byla nová kaple zasvěcena sv. Aloisi a Sytenští vždy tento den slavili jako památný den. V současnosti barokní kaple sv. Aloise už nestojí a jediná památka ,která v obci byla se zbourala v šedesátých letech při úpravách a rozšiřování silnice.Jediné co z kaple zbylo je zvon,který je umístněn v sousední obci Sulislav na místním kostele. Novodobá historie Sytno bylo v průběhu socialismu doplněno o hospodářskou zástavbu skladů na západní straně obce, veterinární nemocnicí,která byla v pozdější době přestavěna na restauraci a pension, středisko rostlinné výroby v centru obce, kravín pro 600 krav východně od obce, bytovky na západní straně obce .V roce 1972 byla v obci zahájena výstavba víceúčelové budovy pro kulturní využití,která dnes slouží jako OÚ. V akci Z, byla také také postavena prodejna potravin. Během posledních 15 let bylo v obci vystavěno několik nových rodinných domů. Nyní v obci žije 300 obyvatel. V letech 1980 – 2001 patřila obec pod správu města Stříbra. V roce 2001 se občané Sytna v referendu rozhodli o tom,že si budou obec spravovat sami. Došlo k osamostatnění a prvním starostou v novodobé historii obce se stal p. Václav Bodiš.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz