Obec Sány

Obec Sány

Sány jsou obec ležící v okrese Nymburk, necelých 10 km vjv. od Poděbrad.V roce 2006 měly 458 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 946 ha.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Nymburk

Obecní úřad

IČ: 00239739

Adresa:

9. května 16
28906 Sány

Kontakty

E-mail:

podatelna[zavináč]obecsany.cz

Telefon:

325 656 221

Zeměpisná poloha: 50° 7' 29" N, 15° 14' 55" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

První písemná zmínka o obci pochází až ze 14. století, ale historie obce je daleko delší a Sány náleží mezi nejstarší obce na Poděbradsku. Je zde bohatě zastoupena kultura zvaná "poúnětická", známá z archeologických vykopávek hlavně keramických nádob, kovových předmětů a zejména lužické hory. První písemná zmínka je z roku 1352, kdy podle konfirmačních knih patřily Sány s okolím, zejména s Badry, Žehuní a se zaniklou osadou Oškobrhy (u Vlkova) cisterciáckému klášteru v Mnichově Hradišti. V témže století vladyka z Dolan založil tvrz v místě dnešního statku čp. 3, někdy se uvádí i na pozemcích čp. 2, 4 a 42. V době husitské sídlí na svobodném statku (zřejmě na statku s tvrzí) vladyka Jan Čapek ze Sán, slavný husitský válečník. Neblaze proslul svou účastí v bitvě u Lipan (1434), z níž se svými jezdci předčasně prchl a přivodil tak porážku Táborů a Sirotků. Jen s výjimkou Čapkova svobodného statku přešli po bitvě u Lipan Sány i s Kolínem do rukou slavného válečného kněze Bedřicha ze Strážnice. Čapkův statek vystřídal majitele, aby se nakonec dostal do rukou Jiřího z Kunštátu. V tomto období, tedy ve druhé polovině 15. století, byly Jiřím z Kunštátu založeny umělé kanály a mlýny (Lánská struha, později zvaná Sánská a Bačovský náhon). Zejména se vzpomíná rybník Blato, ležící severozápadně od Poděbrad, který byl tehdy jedním z největších rybníků v Čechách. V době husitské se obyvatelstvo přiklonilo k víře podobojí. To trvalo až do bitvy na Bílé hoře v roce 1620. Následná rekatolizace obyvatel trpěla nedostatkem kněží. Kostel zasvěcený svatému Ondřeji však v Sánech stál již od 13. století z dob cisterciáků. Roku 1787 bylo v obci zřízeno kaplanství a v roce 1856 povýšené na faru. Kostel nepostačoval, a tak byl v roce 1824 stržen a postaven nový a zároveň nynější kostel. Po vydání tolerančního patentu (1781) byl v Sánech také zřízen sbor evangelický, který neměl dost členů, a tak byly Sány přiděleny k faře libické. Dlouhou tradici mělo i školství. Již v roce 1638 byla jedna místní budova vykoupena pro školu. Na přelomu století prosluly Sány ve středních Čechách uvedením v život tzv. družstevní myšlenky. První důležitou družstevní organizací, která vznikla v roce 1897 byl spořitelní spolek a záložní spolek Kampelička. V roce 1900, kdy byla družstevní myšlenka již rozvinuta, bylo založeno Rolnické družstvo a v roce 1906 Hospodářské strojní družstvo. Rolnické družstvo postavilo sušárnu čekanky, později byla zřízena i družstevní pekárna, mlýn čistící stanice a lázně. Nejstarším místním družstvem však bylo roku 1889 družstvo Vodní a meliorační, jehož úkolem byly úpravy potoků. V Sánech není žádná památka zapsaná do seznamu nemovitých kulturních památek České republiky, ani zde není vyhlášena plošná ochrana. Přesto se zde nacházejí stavby, o nichž je nutné se zmínit: Kostel sv. Ondřeje Původně připomínán r. 1352, dnešní empír, z let 1824–25, vnitřek opraven roku 1900, vnějšek roku 1909. Obrácen k západu, jednolodní, obdélníkový, se segmentem uzavřeným presbytářem a hranolovitou věží nad východním průčelím. Bosovanému hlavnímu průčelí vrcholí empírový trojúhelníkový štít. Dnešní zařízení pseudorenesanční, z let 1900–07, s obrazy sv. Ondřeje na hlavním oltáři a sv. Prokopa od V. Markovského z roku 1826. Tvrziště Bylo založeno počátkem 14. století, na místě dnešního statku čp. 3. Na vyvýšenině obklopené příkopem a valem stála dřevěná budova opevněná ještě dřevěnou hradbou. Zachovaly se zbytky valů a příkopů. Sánský kanál Technická zajímavost, umělý kanál, původně snad zvaný Lánský, vybudovaný roku 1450 Jiřím z Kunštátu. Vytéká z Cidliny a ústí do Mrliny u Budiměřic. Je dlouhý 15 kilometrů. Jeho úkolem bylo odvádět vodu z Cidliny do rybníků, včetně Blata, tehdy jednoho z největších rybníků v Čechách, který neměl žádný jiný přítok. Podle materiálu Památkového ústavu středních Čech je v Sánech několik hodnotných usedlostí a chalup. Především je to usedlost čp. 2 s kamenným sloupkovým vjezdem datovaným rokem 1820 na klenáku. Čp. 15 a 62 jsou hmotově tradiční domy zřejmě z 80. let 19. století, oba s hodnotnou stodolou. Čp. 37 s hmotově tradiční sýpkou asi z poloviny 19. století. Z drobných chalup lze jmenovat čp. 28, 64 a 65. Jsou to přízemní zděná stavení s tradičním dispozičním a hmotným řešením, většinou novodobě upravená. Vybráno z obecní kroniky Paměti Sán, zřízené 1928, zejm. z přednášky Jana Hellicha. Dále publikace Sány – Příspěvek k sociologii družstevnictví ve vsi od K. Galla, 1937)

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz