Obec Novosedly nad Nežárkou

Obec Novosedly nad Nežárkou

Obec Novosedly nad Nežárkou se nachází v okrese Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský.

Kraj:Jihočeský
Okres:Okres Jindřichův Hradec

Obecní úřad

IČ: 00247171

Adresa:

Novosedly nad Nežárkou č.p. 182
37817 Novosedly nad Nežárkou

Kontakty

E-mail:

ou[zavináč]novosedly.cz

Telefon:

384 791 118

Zeměpisná poloha: 49° 4' 51" N, 14° 49' 25" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Obec Novosedly nad Nežárkou (lidově Novosedla) je poprvé zaznamenána v roce 1359, kdy patřila k panství Strážskému. Tehdy již podle záznamů v knihách prvního arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic měla vlastního faráře Mikuláše, který zde právě v roce 1359 zemřel. Jméno obce pravděpodobně vyjadřuje skutečnost vesnice nově osídlené, druhá část názvu "sedly" bezpochyby souvisí se slovy sedět, sedlat, sedlo či sídlo. Mladší Kolence (lidový název Kolenec) jsou poprvé zapsány v roce 1378. Jméno vzniklo ze stejného pomístního zázvu "kolenec" (rod střední), zdrobněliny podstatného jména koleno. Označovalo pravděpodobně malý záhyb polní cesty, ale podle jihého vysvětlení má svůj původ v hojně zde pěstované pícnině kolenci, všeobecně tu nazývané "špergl". Vesnice vznikla kolem svobodného dvora a tvrze, do níž se obyvatelsvo v případě nouze sbíhalo. Podobné tvrze byly v každé dědině, kolenecká však byla zvláště významná, protože byla tvrzí pomezní. Posádka tvrze byla posilou hraničních stráží a v době klidu upravovala okolí lesů, stavěla mosty a stezky a prováděla opevňovací práce na tvrzi, nebo také zakládala po okolí nové dědiny. Kromě zemského panovníka neměli kolenečtí původně jiné vrchnosti, byli tedy svobodní. Jejich povinnost spočívala v hájení zemských hranic a v úpravě stezek. Zřetelně mladší než Novosedly a Kolence je Mláka, poprvé písemně doložená až v roce 1518. Jméno vzniklo z nářečného jména mlaka, značícího bahno, kaluž, takže vystuhuje ráz celého bažinatého kraje. Josef Jungmann uvádí doklad užívání tohoto jména ve staré češtině: "Kdo za tím světlem (bludičkou) jde, přirozeně, až do bahna neb mláky přijíti musí ...." Obec odedávna patřila spolu s Klecí, Kolenci a Novosedly k příslušenství tvrze flughausské, kterou někdy na počátku XV. století postavil na okraji dnešního stejnojmenného rybníka vladyka Oldřich z Ústí, zároveň pán na hradišti táborském. Původní tvar Kolenců a vlastně i Novosedel se selskými statky a jen několika málo chalupami odpovídá zcela slovanskému typu našich vsí: kruhovitá náves se selskými statky okolo a nezbytným rybníčkem uprostřed. Pozdější domy rozestavěny podle cest, vedoucích ze vsi do polí. O Novosedlech se občas tvrdívá, že snad před časy byly městem, které mělo trhy zvláště na vepřový dobytek a dokládá se to tím, že před domem čp. 23 se donedávna říkalo "na prasečím trhu". Také se traduje, že v obci byl pivovar, protože v domě čp. 23 je sklep, veliký jako nikde jinde. Historicky je ovšem doložena jenom ves Novosedly s panským dvorem. Poměrně velký prostor zaujímá Mláka, rozdělená po staletí na dvě nestejné části. Větší Mláka je seskupena přibližně ve středu katastru obce kolem návesního rybníčka, Malá Mláka ve východní části katastru kolem kostela. Tichá a zadumaná krajina, věnčená hlubokými hvozdy, často převalovaná lavinou mlhy, samou svou podstatou podněcovala k šíření pověstí a bájí, které v ní kořenily. Les jižně Kolence má jméno Čertova Šlápota. Pochází od velikého balvanu, který leží při cestě, vedoucí z obce na hájovnu Smitka u Rožmberského rybníka. Do žuly je vyryta silueta čerta, nesoucího nad hlavou balvan a letopočet 1247 a 1896. Pod obrazem čerta jsou zřetelná dvě čertovská kopýtka. S místem je spjata široko po kraji známá pověst: Jednou se vsadil čert s knězem, že donese z Říma do Novosedel právě ten žulový balvan, než kněz v kostele odslouží mši. Běžel s balvanem už koleneckým lesem, když kněž u oltáře zvoláním "Ite, misa est" bohoslužbu ukončil. Čert, který sázku prohrál, mrštil kamenem o zem a dupl naň - odtud ta dvě kopýtka. Kdy byl na balvanu čert zpodoben a co vlastně znamená letopočet 1247, už se asi nikdy nedovíme. Letopočet 1896 je rokem normování rybníků. v této době byl kámen také očistěn od mechů a lišejníků. Historie obce do roku 1990 v datech: 1589 Novosedly nad Nežárkou, Kolence a Mláka se staly trvalou součástí Třeboňského panství 1619 Vypálení všech tří vesnic 1744 Tažení nepřátelských pruských vojsk, bída, hlad 1829 Vedení obecních pokladních knih 1892 Postaven hostinec čp. 92 v Novosedlech nad Nežárkou Založení dobrovolných hasičů v Mláce 1895 Založení dobrovolných hasičů v Novosedlech nad Nežárkou 1897 Založení dobrovolných hasičů v Kolencích 1902 Oprava interieru kostela sv. Václava 1905 Farář Josef Duda napsal a vydal Paměti osady Novosedelské 1909 18. července se v obci konal župní hasičský sjezd 1912 Nákladem 82 000 Kč postavena nová školní budova 1914 Vystavění hasičské zbrojnice se schůzovní místností 1. světová válka 1917 Obilní rekvizice 1918 28. října prohlášen svobodný stát Československý 31. října slavnostní průvod do chrámu Páně a po mši svaté zpěv hymny "Kde domov můj" 1919 Vysazeny na novosedelské návsi dvě lípy na památku svobody 1920 1. května vysazeny na mlácké návsi dvě lípy na památku svobody 1921 Josef Pavlát zřídil v čp. 111 pekařství 1922 Václav Čáp zřídil v čp. 98 řeznictví 1925 František Havel z čp. 133 začal provozovat živnost kovářskou 18. července lidé z širokého okolí vítali prezidenta T.G. Masaryka, který projížděl Mlákou 1926 Zavádění elektrického proudu 1930 Sčítání lidu, v Novosedlech žije celkem 839 obyvatel, v Kolencích 388 obyvatel v Mláce 238 obyvatel 1931 Pořízení školního radiopřijímače Telefunken 1932 Zakoupení dvoukolového motorové hasičské stříkačky 1933 Úprava návesních rybníků v Kolencích 1936 Úprava rybníka Kovářský Oprava fary a kostela 1937 Čestné občanství obci Mláka uděleno poslanci Národního shromáždění a pozdějšímu ministrovi zemědělství Adolfovi Hrubému 1939 2. světová válka 1945 Předsedou MNV zvoleni v Novosedlech n.N. Jan Štěpka, v Kolencích Vojtěch Novák a v Mláce Jan Vančura 1946 Elektrické osvětlení v kostele 1947 Zřízení biografu v hostinci paní Šímové Svěcení zvonku na kapli sv. Jana Nepomuckého Pořízení místního rozhlasu v Novosedlech n.Než. 1948 Pořízení místního rozhlasu v Kolencích 1949 V obci se dosud soukromě hospodaří Založení JZD Kolence 1950 Ústup soukromého podnikání 1951 Hostinec u Šímů zařazen do Komunálního podniku Třeboň Založení JZD Mláka Vysílání veřejného rozhlasu v Mláce 1953 Měnová reforma V obci již není jediný soukromý obchod 1955 Elektrifikace Jednot Založení JZD Novosedly nad Nežárkou 1958 Úprava novosedelské návsi a zahájení výstavby kulturního domu 1960 Obec připadla pod okres Jindřichův Hradec 1961 Sloučení tří jednotných zemědělských družstev do společného JZD "Nežárka" se sídlem v Novosedlech n.N. 1962 Veřejné schůze v Novosedlech nad Nežárkou, Kolencích a Mláce schválily sloučení obcí do střediskové obce Novosedly nad Nežárkou 1966 Sčítání obyvatel Novosedly n.Než. 552 obyvatel, Kolence 261 obyvatel a Mláka 143 obyvatel 1969 Povodí Nežárky a Nové řeky prohlášeno rekreační oblastí Založení TJ SK Novosedly nad Nežárkou 1974 Slavnostní uvedení kulturního zařízení v Kolencích do provozu 1977 Výstavba střelnice v Kolencích 1980 Zahájení výstavby vodovodu a kanalizace 1982 Výstavba kanalizace v Novosedlech n.Než. Výstavba vodovodu v Novosedlech n.Než., na Jednotách a v Mláce 1983 Uvedení ČOV do provozu Výstavba vodojemu 1984 Propojení vodovodu do Kolenců a Mláky Zahájení víceúčelové budovy MNV 1985 Otevření víceúčelové budovy MNV Zahájení výstavby prodejny a hostince v Mláce Kolenecká škola byla JZD adaptována na byty 1986 Zahájení výstavby prodejny v Novosedlech n.Než. Zahájení výstavby přeložky silnice I. třídy v Mláce 1987 Dokončení prodejny a pohostinství v Mláce V soutěži národních výborů obdržel MNV Novosedly n.Než. čestné uznání I. stupně Přestavba prodejny v Kolencích 1988 Otevření prodejny v Novosedlech n.Než. a v Kolencích Uvedení veřejného tábořiště v Mláce do provozu Zahájení výstavby ČOV Mláka Krajské ocenění Místní lidové knihovny v Novosedlech n.N. 1989 Dokončení ČOV v Mláce Zahájení rekonstrukce kulturního domu v Novosedlech n.N. Občanské forum

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz