Město Kosmonosy

Město Kosmonosy

Kosmonosy je město ležící zhruba 50 km severovýchodně od Prahy, těsně sousedící s okresním městem Mladá Boleslav.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Mladá Boleslav

Městský úřad

IČ: 00508870
DIČ: CZ00508870

Adresa:

Debřská 223/1
29306 Kosmonosy

Kontakty

E-mail:

ekonomicky[zavináč]oukosmonosy.cz

Telefon:

326 722 735

Fax:

326 724 308

Zeměpisná poloha: 50° 26' 22" N, 14° 55' 47" E

Historie

Za počátek historie obce, města či národa se počítá obvykle první písemné doklady. Kosmonosy patří v tomto směru mezi obce"starožitné",protože první písemná zmínka pochází z ranného středověku a další se objevují stále častěji. Je nad rámec této brožury zabývat se podrobně bohatou historií našich obcí. Je navíc stále ještě dost informací, které jsou ukryty v archivech, rukopisech, úředních záznamech i publikacích, a které je nutno objevovat. Pro zběžnou orientaci je uveden stručný chronologický přehled, opírající se o soudobé prameny. Podle letopočtů můžeme usoudit i na širší dějinné rámce. Další podrobné informace jsou u popisů jednotlivých památek. r.1186 Kníže Bedřich Přemyslovec daroval ves Kosmonosy řádu Johanitů, kteří zde pravděpodobně záhy postavili kamenný kostel sv. Martina. Měla údajně 9 stavení a poplužní dvůr. r.1280 Obec v majetku pánů z Lemberka a Zvířetic. Byla zde již fara - středisko duchovního života r.1420-1434 Za husitských válek vypálen kostel a z části asi i ves. r.1470 Obec, mající 30 stavení, koupil Jan Tovačovský z Cimburka jako součást panství se sídlem v Mladé Boleslavi. Zbudování věžovité tvrze. r.1492 Kryštof Kolumbus znovuobjevil pro Evropu Ameriku šíří se protestantismus a renesanční umění. r.1571-1580 Adam Krajíř z Krajku nechal přestavět tvrz na čtyřkřídlý a třípodlažní renesanční zámek a zřídil oboru s kamennou zdí a střílnami. r.1607 Za Jiřího z Hohenlohe se stávají Kosmonosy sídlem rozsáhlého panství s obcemi Bezděčín, Dalovice, Debř, Hrdlořezy, Chrást, Jemníky, Kyšice, Lidkovice, Michalovice, Obrubce, Obruby a další.. r.1628-1635 Kosmonoské panství v majetku válečníka Gottfrieda z Pappenheimu, který nechal zrenovovat zámek. Za třicetileté války obec z částii zpustošena. Z celkového počtu 18 statků, 4 chalup, a 2 domků byla část určitou dobu neobydlena. r.1650-1739 Za majitelů Černínů z Chudenic hospodářský a kulturní rozkvět, panství rozšířeno o Horní Stakory a další. Zvlášností byla existence dvou obcí - selské a řemeslnické se svými rychtáři. Rozsáhlá stavební činnost: věž-kampanila, sýpky a panský hostinec (1673), kostel (1674), piaristický klášter a koleje pro studenty (1688), přestavba zámku (1709), Lorety (1712) a další. Klášterní gymnasium, při němž zřízena i obecní škola, kulturním centrem kraje, místní umělecká a řemeslnická tvorba importována daleko za hranice panství. Od roku 1730 zmenšení zadluženého panství jeho rozprodáváním. r.1763 Josef de Bolzo nechal vystavět textilní manufakturu na výrobu hedvábí a později zpracování bavlny. Pro dělníky byla vybudována obytná čtvrť "Svaté pole". r.1770-1773 Postavena fara a započata výstavba farního kostela sv. Josefa východně od zámku. Skončila pouze založením základů. Farní úřad přenesen z Michalovic. r.1781 Zřízena jednotřídní obecná škola v přízemním domku pod farou. r.1784 Zrušen klášter a gymnasium přemístěno do Mladé Boleslavi. r.1789 Budova zrušené textilní manufaktury pronajata boleslavskému pluku k výchově sirotků po důstojnících - odtud název "Štift". František Leitenberger koupil budovy zrušeného kláštera a zřídil zde tiskárnu látek. r.1824 Nadací kněze Františka Linharta postaven chudobinec. r.1835-1836 Empírová přestavba jižního křídla zámku, budována sala terrena ( velký sál, otevřený do zahrady) r.1841 Byl zřízen poštovní úřad. r.1847 Textilní továrna přeložena do Josefova Dolu. r.1848 Zrušeno nevolnictví, nová samospráva obce v čele se starostou. Panství již pouze na katastrech Kosmonos, Horních Stakor a Zalužan. r.1861 Založeny rozsáhlé obecní ovocné sady. r.1885 Dokončena železniční trať do Turnova, zastávka Jesefův Důl- Kosmonosy r.1867 V klášterních budovách zřízena psychiatrická léčebna, v roce 1871 pronajat pro stejné účely ještě Štift. r.1868 16.února prohlášeny Kosmonosy městysem. Měly již kolem 2 800 obyvatel, právo konat trhy,působily zde spolky :potravní spolek Včela, Občanská beseda s vlastní knihovnou, ochotnický divadelní spolek Jirásek, zpěvácký spolek Hlahol, tělovýchovná jednota Sokol, okrašlovací spolek Ozdoba a jiné korporace r.1871 Zakoupena budova pro zřízení radnice na náměstí. r.1882 Ustanoven hasičský sbor. r.1885 Otevřená nová pětitřídní školní budova zřízená obcí přestavbou bývalé panské sýpky na náměstí. r.1894 Zahájena postupná výstavba nemocničního areálu. r.1905 Stavební úpravy zámku a parku, moderně adaptován interier zámku, včetně zřízení ústředního topení. V provozu čedičové lomy se strojním provozem u Obory. r.1906 Postavena sokolovna. r.1910 V obci dílna firmy Koloc a Špička - výroba šrotovníků. r.1913 25. června povýšeny Kosmonosy na město - téměř 4 000 obyvatel. Zřízen veřejný vodovod (stojany) r.1914-1918 I.světová válka, na bojištích přišlo o život 42 občanů Kosmonos a několik občanů Horních Stakor. Z loretánské věže pro válečné účely "zrekvírovány" zvony. Na konci války vznik Československé republiky. r.1920-1929 Elektrifikace města. r.1924 Vybudována Svobodova továrna na výrobu elektromotorů a traktorů. r.1925 Zřízen první Kosmonoský biograf "Na Rychtě". r.1939-1945 II.světová válka, řada občanů byla vězněna nebo odvlečena do koncentračních táborů. Popravených nebo umučených bylo 10. Obec měla 5 200 obyvatel, včetně pacientů PL. r.1945 Interiér severního křídla zámku adaptován pro školní účely. r.1947-1954 Sloučení Kosmonos s Mladou Boleslavi - v tomto období znárodněna Svobodova továrna, zestátněny obchody a služby (po roce 1949) a otevřeno nové kino (1952). r.1956-1974 Kosmonosy opět samostatné: všechny významnější veřejné stavby kromě závodu ČSAD a Masokombinátu realizovány vesměs svépomocí: vodovodní síť, dvě samoobsluhy, koupaliště a podobně r.1974 Kosmonosy po druhé sloučeny s Mladou Boleslavi. Pokračuje svépomocná výstavba bytových domů za opravami a obytných domů pod koupalištěm, nad nemocnicí a v dalších částech čtvrti, zahájena generální oprava zámku. Na druhé straně zchátral historický střed města, zrušena řada obchodů. r.1990 Kosmonosy se staly opět samostatným městem.