Obec Kamenná

Obec Kamenná se nachází v okrese Třebíč, kraj Vysočina.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Třebíč

Obecní úřad

IČ: 00377589

Adresa:

Kamenná č.p. 70
67503 Kamenná

Kontakty

E-mail:

ou.kamenna[zavináč]tiscali.cz

Telefon:

568 875 831

Zeměpisná poloha: 49° 16' 25" N, 16° 3' 42" E

Historie

1349 nejstarší zpráva o Kamenné, Kamenná patřila v té době Buzkovi z hradu Moštiště. 1358 spolčení na vsi Kamenné Buzkem z Moštiště a Elišky z Mikulovic 1369 Buněk z Moštiště (snad syn Buzka) prodal ves Kamennou Půdkovi z Rudolce, který později prodal ves Janu staršímu z Mezříče 1392 Jaroslav (syn Jana z Mezříče) prodal Kamennou rektorovi oltáře sv. Vavřince v Tasově, který založil rychtář Konrát z Tasova 1399 majitelem se stává Jan z Otěchleb 1425 26. října se husitské vojsko utábořilo na ostrohu nad řekou Oslavou, od té doby se říká tomuto zalesněnému území Tábor - majitelem se stává Jan z Otěchleb 1437 pohnal Vavřinec, kaplan oltáře sv. Vavřince kostela sv. Petra v Tasově, bratry Václava a Jiříka z Kravař, pány Mezřické, že mu drží jeho lidi, poplatné v Kamenné 1538 Vladislav Mezřičský z Lomnice prodává ves Janovi z Pernštejna (spolu s vesnicemi Matějov, Pavlov, Zhoř, Bory a Heřmanice) 1551 získává ves Kamennou (spolu s městečkem Tasov, pustým hradem Dub a vsí Oslavou) Kateřina ze Šternberka 1552 Kateřina se provdala za majitele budišovského panství Jiřího Mrakeše z Noskova. Tím přešla Kamenná ke statku Budišovu 1553 až 1945 různí majitelé budišovského panství (viz historii Budišova), posledním majitelem byl od roku 1883 baron JUDr. Richard Baratta-Dragono 1755 17. července účast na povstání poddaného lidu v Budišově proti majiteli panství baronu Jungwirtovi 1799 založení nejmladší osady okresu Třebíč Klementic majitelem budišovského panství Joachymem rytířem Stettenhofenem, který nechal vykácet les zvaný Bítovec a proměnil jej na pole. Jelikož bylo pole vzdáleno od dvora, rozprodal 19 osadníkům (familiantům) 41 jiter. Každý dostal 6 měřic, za které zaplatil 6 zlatých domovní daně a za osvobození 6 zlatých daně pozemkové. Tak se stali "familianti" svobodníky už v roce 1799 1805 přechod vsi francouzskými Napoleonovými vojáky, táhnoucími proti ruskému Alexandru II. Jeden francouzský voják zde zemřel, byl pochován u čp. 56 na místech, kde je nyní zahrádka 1840 postavena kamenná zvonice v Klementicích s obrazem sv. Rodiny 1866 do války s "Prejzy" byly jako vojáci povoláni 4 muži, jeden z nich byl raněn (František Adam čp. 19) 1878 války v Bosně a Hercegovině se zúčastnili 3 lidé, Pavel Šoukal z čp. 22 byl raněn 1882 začátek školního vyučování v Kamenné, nejprve se vyučovalo v jedné místnosti o ploše 15 m² v čp. 35, učitel bydlel v čp. 1. Do té doby byla obec přiškolena do Budišova a přechodně i do Pyšela. První učitel byl Jan Řezníček a jednotřídní školu navštěvovalo 53 dětí. 1882 17. září byla vysvěcena nově postavená škola a začalo se v ní vyučovat 1908 starostou obce Antonín Vrba čp. 2 1914-16 při mobilizaci postupně povoláno 60 mužů, 3 zemřeli (Vilém Kříž, Josef Machát, Rudolf Prokeš, ve válce bylo zajato 14 mužů, nezvěstní zůstali 2 vojáci (Pavel Adam čp. 47 a Josef Adam čp. 9) 1923 zvolen starostou František Dvořák čp. 25 1923 zřízení obecní knihovny se 47 svazky 1924 Ministerským výměrem ze dne 7.listopadu změněn název obce z Kamené na Kamennou 1929 založení obecní kroniky - Pamětní knihy obce Kamenná, prvním kronikářem byl František Matoušek, místní učitel 1931 zvolen starostou Josef Rouš čp. 1, o volbě rozhodl los, neboť Karel Nováček čp. 17 dostal stejný počet hlasů 1931 provedena elektrifikace, 7. ledna až 14. února byly postaveny sloupy (přívod od Oslavy), 15. února se začalo v 31 domech svítit, na návsi instalováno 8 světel, v obci je 15 elektromotorů 1934 první automobil si zakoupil Miroslav Buršík čp. 21, motocykl vlastní Hubert Kundela 1935 v obci je 5 rádií 1935 do místní školy chodí 39 dětí 1936 založení hasičského sboru 11.března, zakládajících 28 členů 1936 postaven taras podél státní silnice při průchodu obcí a po obou stranách silnice dlážděné struhy 1936 zřízení prvního telefonu, veřejná telefonní hovorna byla v domě čp. 21 u Buršiků 1936 v obci je 35 koní 1937 zakoupení hasičské motorové stříkačky od firmy Stehlík z Vysokého Mýta 1937 postavena u školy malá hasička na stříkačku 1937 provedena regulace potoku 1937 postavena opěrná zeď naproti domu čp. 35 1938 2. června zvolen starostou Miroslav Buršík čp. 21 1938 přístavba kabinetu u školy 1938 obecní knihovna o 134 knihách přemístěna od Josefa Rouše do školy 1938 do místní školy chodí 34 žáků 1938 při mobilizaci narukovalo 28 mužů, všichni se do listopadu vrátili 1939 postavení hasičské sušící věže 1939 v obci je 9 radiopřijímačů 1943 postavení hasičky u školy 1945 8. května přespalo 80 německých vojáků ve škole 1945 9. května v 8.30 hodin projíždí obcí směrem od Tasova Rudá armáda, při průjezdu byl zastřelen německý voják. Byl pohřben na pozemku Ladislava Nováka čp. 5 "Na bočku." 1945 16. května zvolen předsedou MNV Mir. Buršík, dosavadní starosta 1946 zvolen předsedou MNV František Nováček 1948 29. února zvolen předsedou MNV Richard Mrňa 1949 instalace místního obecního rozhlasu 1951 předání obecních lesů do "Lesního družstva" 1951 27. dubna vyhořel dům čp. 5 - dnes tam stojí částečně čp. 4 1952 postavení obecního domu 1952 vyhotovení fotokroniky Kamenné - provedl učitel Čeněk Čermák, jedná se o unikát v rámci okresu Třebíč 1952 12. září založení Jednotného zemědělského družstva Kamenná 1955 vybudován taras okolo Roušova rybníka 1957 opětovné založení JZD 1957 zřízení provozovny Místního hospodářství při MNV Kamenná - cementárna 1958 13. července otevření kulturního domu, přistavěného u obecního domu 1960 1. ledna připojení Klementic ke Kamenné 1960 září poslední soukromě hospodařící zemědělec vstupuje do JZD (Široký čp. 28) 1962 postavení autobusové zastávky 1964 22. června zvolen předsedou MNV Jindřich Halačka 1965 narovnání a oprava cesty do Klementic 1965 do místní školy chodí 20 dětí (ročník 1-5) 1965 v obci je 20 malých motocyklů, 33 motorek, 7 automobilů, 39 televizorů 1966 postaven 70 m taras na návsi 1969 do místní školy chodí 25 dětí, v následujícím roce 27 dětí 1971 1. ledna sloučení JZD Kamenná s JZD Budišov 1971 přístavba další garáže na hasičský automobil 1974 15. ledna otevření nově postavené prodejny Jednota 1975 dokončení víceúčelové vodní nádrže 1975 30. června uzavření místní školy pro malý počet žáků (viz Přehled nástupu učitelů v místní škole) 1976 1. května otevření lomu Československým průmyslem kamene 1976 22. října zvolen předsedou MNV František Nováček čp. 35 1976 dostavba budovy na koupališti 1977 vybudováno 8 studní v Buršíkově lese 1977 nákup automobilu pro požárníky zn. Robur 1977 v Kamenné je 33 automobilů, v Klememticích 6 1977 do ZDŠ do Budišova dojíždí 38 dětí 1978 zakrytí potoka ve vsi 1979 26. října zvolen předsedou MNV Milan Šoukal 1980 1. ledna sloučení MNV s Budišovem 1980 předsedou občanského výboru zvolen Milan Šoukal 1981 28. září zvolen předsedou občanského výboru JUDr Milan Nováček 1987 zakoupeno požární vozidlo Avie 1988 prováděn uranový průzkum na Buršíkově nivě 1988 vyhotovení fotokroniky Kamenné a Klementic - fotografoval František Nováček, čp.10, sestavil v r. 2002 Ladislav Eichler, čp. 5 1990 starostou obce zvolen Jiří Mrňa čp.61 1994 postavení pódia v areálu koupaliště 1995 rekonstrukce osvětlení v Klementicích 1996 Telecom provedl připojení telefonního vedení téměř do všech domů 1997 odbahnění rybníka v Klementicích 1998 oprava místní komunikace v Kamenné 1998 zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, zástupcem starosty Ladislav Eichler 1999 1. dubna pronájem budovy bývalé školy za účelem provozování pohostinství 1999 vstup obce do mikroregionu Horácko 1999 oslava 200 let od založení Klementic 2000 schválení urbanistické studie Kamenné a Klementic 2000 vydání první pohlednice obce 2001 obec zpět nabyla lesní pozemky o rozloze asi 25 ha od bývalého Lesního družstva zrušeného v roce 1953 2002 18. října vpuštěn zemní plyn do rozvodů v Kamenné i Klementicích 2002 7.listopadu zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, místostarostou Ladislav Eichler čp. 5