Obec Jenišovice

Obec Jenišovice

Jenišovice jsou obec v okrese Jablonec nad Nisou, zhruba 4 km severně od Turnova. Žije zde 1 003 obyvatel.

Kraj:Liberecký
Okres:Okres Jablonec nad Nisou

Obecní úřad

IČ: 00262366

Adresa:

Jenišovice č.p. 67
46833 Jenišovice

Kontakty

E-mail:

bradac[zavináč]jenisovice.cz

Zeměpisná poloha: 50° 37' 43" N, 15° 8' 26" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Historie naší obce sahá hluboko do minulosti. První historický zápis o naší obci se nalézá v archivu Strahovského kláštera v Praze, kde se praví, že roku 1143 celá ves Jenišovice náleží tomuto klášteru. Z toho tedy vyplývá, že naše obec existovala již ve 12. století. Mocným rodem Markvarticu, který vládl rozsáhlým územím od pomezních hor až k rece Jizere a na východ k rece Kamenici, byl na míste nekdejšího hradu vybudován klášter, který se nazýval Klášter Hradište. Sem potom byl povolán rád cisterciácký. Tomuto klášteru potom náleželo celé území od Hradište až po svahy Kopaniny, tedy i území naší obce. Klášter byl velkým pomocníkem vládnoucímu rodu tím, že zakládal nové osady, vábil sem nové osadníky, kterí se pak stávali jeho poddanými a pomáhali tak dávkami a robotami zabezpecovat blahobyt, jak pro vládnoucí rod, tak pro klášter. Z historie dokladu se dovídáme, že opatové jmenovaného kláštera zakládali i plebenie neboli fary, a sice v Jenišovicích a v Rychnove. První opat se pripomíná roku 1184. Z toho tedy mužeme usuzovat, že od této doby území naší obce náleží klášteru hradištskému.Prvními osadníky byli Ceši, o cemž svedcí názvy obcí jako: Pacerice, Jenišovice, Odolenovice, Ohrazenice, Ždárek, Sestronovice...Jmenované obce pak tvorily rychtu jenišovickou. K ní pozdeji byl pripojen i Rychnov, Rádlo a 4 lidé z Nudvojovic. Za husitských válek byl klášter 30. dubna 1420 bratrstvem orebitským, pod vedením Hynka Krušiny z Kumburka, obležen a spálen. Bratrstvo orebitu toho roku táhlo na pomoc ohrožené Praze a v ceste jim byl klášter, odpurce husitství. Roku 1436 pripadlo celé území rychty jenišovické Heníkovi z Valdštejna se sídlem na Vranove, ci Skalách nad Jizerou. Od roku 1565, kdy nastalo rozdelení zboží vartemberských na Hrubém Rohozci, patrí území naší obce pod Hrubý Rohozec. Roku 1628 kupuje zkonfiskované statky vartemberské, po prohrané bitve na Bílé Hore, císarský dustojník Mikuláš Des Fours Walderode.V jejich majetku zustal Rozozec až do roku 1945, kdy byl poslednímu majiteli Karlovi, prezidentským dekretem z 21. cervna 1945, pro zrádcovství a kolaboranství, zkonfiskován. Cervený dvur, který byl poplužním dvorem k panství Hrubý Rohozec, prešel roku 1952 v majetek JZD v Jenišovicích. Jak vypadal obraz naší obce v dávné minulosti si mužeme dnes jen težko predstavit. Podle dochovaných zpráv víme, že na návrší nad vsí stál drevený kostel, který se pripomíná již roku 1348. Kolem kostela byl hrbitov, který byl zrušen roku 1839 a na jeho míste koncem minulého století byl zrízen park, který tu je dodnes. Kostel je významná památka barokní architektury a dnes je prohlášen za památku první trídy a je chránen památkovou pécí. Dne 5. kvetna 1831 uderil blesk do veže kostela a požár znicil kryt a zvony. Nové zvony byly zakoupeny roku 1847 a vežní hodiny zakoupila obec teprve roku 1882. V roce 1865 byly v prostranství u kostela vysázeny lípy a kaštany. Na novém hrbitove jsou pohrbeni prarodice národního umelce Petra Bezruce, Josef a Františka Brožkovi z Hrubého Rohozce, dále pak kronikár Josef Dlask z Dolánek a Jan Cejnar z Frýdštejna. Též je zde pohrbena Anna Vedralová, ošetrovatelka Karla Havlícka Borovského, jemuž k smrti dosloužila 29. cervence 1856. Škola v Jenišovicích se pripomíná již na konci 17. století. Puvodne to byla drevená chalupa, patrící kostelu, která se pronajímala k vyucování. Roku 1787 byla otevrena nová škola. Sem docházely deti z dalekého okolí. V polovine 19. století školní budova již nevyhovovala a proto roku 1840 byla postavena nová kamenná školní budova nákladem 5752 zlatých. Tato budova sloužila až do roku 1899, kdy byla provedena generální oprava v cene 30 000 zlatých. Tato budova slouží dodnes i když dnes je v ní umístena materská škola. V roce 1960 se zacalo s výstavbou nové základní školy, která byla dokoncena roku 1962. V roce 1911 byla též v Jenišovicích založena telocvicná jednota Sokol. V roce 1960 dochází ke sloucení obcí Jenišovice a Odolenovice v jednu obec se sídlem národního výboru v Jenišovicích. Téhož roku byla také sloucena JZD obou obcí v jeden celek pod názvem "JZD Družba Jenišovice" se sídlem v Jenišovicích. V roce 1963 pribylo v obci dlaždicského družstva Žula. V roce 1957 byla provedena úprava silnice smerem k Turnovu a provedena úprava návsi. V roce 1971 byly dostaveny dva kravíny pro výkrm hovezího dobytka. Po rozsáhlé rekonstrukci budovy fary, kde sídlil místní národní výbor, zde byla zrízena obradní sín a dále pak úradovna MNV, knihovna a místnost pro matriku. Od roku 1950 se v obradní síni konají snatky a jiné matricní události. V roce 1991 byl obecní úrad prestehován z budovy fary do prízemí budovy materské školy. V této budove je sídlo obecního úradu do soucasné doby. O kulturní život v obci se dríve starala osvetová beseda, v soucasnosti zajištují spolecenské akce spolky v obci a obecní úrad. Porady k slavnostním akademiím a príležitostným oslavám pripravují ucitelé základní školy a materské školy

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz