Obec Dubenec

Obec Dubenec

Obec Dubenec se nachází v okrese Příbram, kraj Středočeský, asi 6 km východně od Příbrami, v oblasti příbramských uranových dolů - v okolí četné haldy.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Příbram

Obecní úřad

IČ: 00662801
DIČ: CZ00662801

Adresa:

Dubenec č.p. 48
26101 Dubenec

Kontakty

E-mail:

oudubenec[zavináč]volny.cz

Telefon:

318 627 665

Zeměpisná poloha: 49° 41' 44" N, 14° 4' 50" E

Historie

Historie se prvně zmiňuje v kronice Hájkově.Další záznam je z roku 1321, kdy Štěpán z Tetína věnoval pozemky " mezi obyvatele domácí za jisté povinnosti".V roce 1336 král Jan Lucemburský dal podobná práva " střelcům zemanským, aby svou služebností byli povinni pouze králi".Ves Dubenec je připomínána se dvorem Bytíz, s jeho krčmou a rybníky.V roce 1924,kdy začínají zápisy v naší kronice, byl Dubenec samostatnou obcí. Její obvod byl rozšířen 20.12.1924 sloučením s osadou Bytízse vším jejím majetkem.Obci dominoval panský dvůr se zámečkem panaMiroslava WIŠATY. Další větší usedlosti vlastnili : Josef Vrátný, František Ptáček, Josef Karas , František pilous, František Krotký a Václav Šimono- vský.Obec měla i mlýn, který byl majetkem pana Františka Vohradského. Od roku 1899 měla obec Dubenec vlastní dvoutřídní obecnou školu.Škola byla svěcena a žehnána v neděli 10.září 1899.Prvním učitelem byl pan Václav AUGUSTIN.Tato obecná škola byla zrušenav roce 1978 rozhodnutím školského odboru ONV. Důvodem byl malý počet žáků. Útrapy první světové války se nevyhnuly ani občanům naší obce.V této válce padlo šestnáct občanů naší obce. V roce 1923 bylo rozhodnutím obecního zastupitelstva rozhodnuto postavit pomník u uctění padlých.Na jeho výstavbu byla vyhlášena obecní sbírka a 15.6.1924 byl pomník slavnostně odhalen. V lednu 1925 začalo obecní zastupitelstvo prosazovat zavedení elektrického proudu do obce.Bylo založeno družstvo, jehož členové se podíleli na nákladech stavbyosmdesáti procenty. V květnu 1927 se počalo s výstavbou transformátoru, který byl dokončen v září téhož roku.poté co bylo vybudováno elektrické vedení, byl 24.prosince zapojen proud.Elektrifikace obce byla dokončena až v roce 1947. Oblast Dubence a Bytízu se stala v padesátých letech významným regionem pro těžbu uranové rudy. to sice znamenalo nové pracovní příležitosti pro obyvatele, došlo však k těžké devastaci krajiny.Obec obklopily šachty, byla postavena pověstná věznice pro politické věznice pro politické vězně. Za oběť dobývání uranu padlo 30 ha obecního lesa a pozemků i řada polí obecních občanů.Nejtíživěji však těžba uranu dopadla na ztrátu vody ze studní vlivem poddolování a z tohoto důvodu uranové doly započaly v letech 1958 výstavbu kanalizace odpadních vod, čistící stanici a stavbu nádrže na pitnou vodu. V roce 1960 vybudovaly Uranové doly vodovod v obci, za ztrátu vody ve studních. Roku 1971 byla vybudována část splaškové komunikace v obci. V roce 1974 byla zahájena výstavba motelu Halda v akci Z. V roce 1977 byla výstavba ukončena. V roce 1978 prodal MNV v Dubenci motel Halda Jednotě Příbram. V roce 1978 došlo ke zrušení místní školy. Od roku 1979 byla obec přičleněna k městu Příbram Nejvýznamnější data 1958 Byla započata výstavba kanalizacepro odpadní vody z podniku Uranových dolů, které volně protékaly potokem obce 1959 zahájena výstavba čistící stanice vod a stavba nádrže na pitnou vodu 1960 dokončen vodovod v obci 1967 zahájena výroba tvárnic 1971 napojena kanalizace na splaškovou kanalizaci ústící do čistící stanice 1974 zahájena výstavba motelu HALDA 1975 výstavba nové čerpací stanice a rekonstrukce místního rozhlasu 1977 ukončena výstavba motelu HALDA 1978 padlo rozhodnutí o přičlenění obce Dubenec k okresnímu městu Příbram se všemi pozemky a majetkem. Do obce zavedena MHD.