Obec Bezděkov nad Metují

Obec Bezděkov nad Metují (německy Bösig and der Metau) leží ve východních Čechách v okrese Náchod asi 5 km severovýchodně od města Hronova na náhorní plošině nad řekou Metují ve výšce asi 500 m.

Kraj:Královéhradecký
Okres:Okres Náchod

Obecní úřad

IČ: 00653691
DIČ: CZ00653691

Adresa:

Bezděkov nad Metují č.p. 164
54964 Bezděkov nad Metují

Kontakty

E-mail:

obec.bezdekov[zavináč]tiscali.cz

Telefon:

491 541 130

Zeměpisná poloha: 50° 30' 30" N, 16° 13' 46" E

Historie

1201 - vzniká písemné označení "Újezd polický" 1241 - Břevnovský klášter založil vesnici Bezděkov v době kolonizace pohraničního hvozdu ve 13. století. Pravděpodobně spolu s jinými obcemi stála již před nájezdem Tatarů r. 1241. Lokátorem byl jakýsi Čech jménem Bezděk, po kterém nese jméno. 1358 - první písemná zmínka o osadě Bezděkov 1406 - v Břevnovském urbáři je uveden Bezděkov jako "villa", což znamená vesnici se dvorem. V té době ves se dvorem patřila polickému klášteru. 1440 - za husitských válek přešel bezděkovský dvůr i se vsí do rukou zemana Petra 1558 - daroval opat ves Bezděkov úředníku kláštera Stanislavu Sladovskému ze Sladova (1558 - 1581). Po něm byl v držení jeho syna Jana (r. 1598 - 1615) 1624 - opat Jan Benno vykoupil dvůr i ves od Jindřicha Sladovského syna Janova 1654 - v Bezděkově bylo napočítáno 5 sedláků, 3 chalupníci a 13 zahradníků 1724 - započata stavba kostela sv. Prokopa v Bezeděkově za opata Otmara Zinkeho, narozeného v Broumově 1727 - podle urbáře měl Bezděkov 7 sedláků, 2 zahradníky a 22 domkářů 1727 - ve Rzu byl zřízen pro pěstování ryb velký panský rybník a při dvoře 3 rybníčky výtažní 1729 - byl vysvěcen kostel 1752 - z tohoto roku pochází dřevěná kazatelna. Tehdejší opat Fridrich v letech 1752 - 1772 občas v Bezděkově sloužíval mši svatou 1784 - v obci byla zřízena triviální škola. Učilo se v domě č. 30. Chodily sem děti z Petrovic a Petroviček 1785 - byly založeny samostatné matriky pro jednotlivé obce 1787 - zřízena při zdejším kostele fara 1788 - postavena dřevěná farní budova s kolnou a maštalí 1789 - v Bezděkově byla postavena první dřevěná škola (stávala na místě stodoly Josefa Jirmana č. 37 na návsi) 1792 - z nařízení Josefa II o zrušení některých kostelů dochází ke zboření ostašského kostela. Zvony byly převezeny do kostela bezděkovského 1799 - slavnostně instalován první stálý učitel Josef Čech, který zde působil 50 let 1834 - začal se stavět most pod Bezděkovem, místo pobořeného dřevěného 1847 - postavena zděná farní budova, jak ji známe z dnešní doby 1848 - stal se Bezděkov svobodnou obcí , k níž byl připojen jako osada Radešov 1852 - zřízena samostatná fara při kostele v Bezděkově 1856 - začalo se svítit petrolejem (do té doby se svítilo svíčkami a loučemi 1863 - postavena a slavnostně otevřená zděná školní přízemní budova na nynějším místě 1866 - zavedena čeština, jako vyučovací jazyk na škole v Bezděkově 1870 - vysázena alej lip od fary ke kostelu 1872 - ustaven v Bezděkově Spolek divadelních ochotníků 1872 - zdejší jednotřídní škola rozšířena na dvoutřídní 1873 - zahájeno vyučování v přestavěné jednopatrové školní budově 1873 - zahájena stavba tratě Choceň - Meziměstí, včetně nádraží a tunelu. Dokončeno 1875. 1881 - založen Spolek dobrovolných hasičů 1904 - zajišťování protipožární ochrany a zajišťování pitné vody. Na drahách byla vyhloubena velká vodní nádrž, u školy se začalo s vrtáním artézské studny, postaven stožár s větrným kolem, později přikoupen rychloběžný motor. Větrné kolo bylo často sraženo větrem. 1907 - postavena studna v Kalabóně 1908 - založena Tělocvičná jednota Sokol 1914 - stává se farářem p. Sigismund Bouška a působil na zdejší faře 10 let 1919 - první parcelace půdy od panství broumovského a statku polického 1920 - zavedena elektřina 1921 - zbourána stará dřevěná škola na návsi 1921 - byla rozebrána věž s větrným kolem s prodána do železného šrotu 1922 - přijat plánek na stavbu domku u školy pro čerpání vody pomocí elektromotoru 1922 - odhalen pomník padlým v první světové válce 1923 - prováděna parcelace klášterních pozemků 1925 - zahájena stavba vodovodu 1929 - ukončena stavba vodovodu 1930 - předána nově postavená hasičská zbrojnice Na Drahách 1932 - přidělování půdy státním pozemkovým úřadem v Praze. Z tohoto data druhá parcelace. 1939 - přišel příkaz zničit českého lva z pomníku padlých. Lev byl po celou dobu války zakopán ve stodole ve Dvoře. 1945 - v květnu byl vrácen na své místo 1940 - zakoupena nová motorová stříkačka a auto 1957 - po velkém nátlaku založena zemědělské družstvo. Celkem 72 zemědělců s 286 hektary půdy 1960 - založen oddíl ledního hokeje 1962 - projednáno zřízení hokejového hřiště na části pozemku hřiště současného 1970 - navrženo začít s výstavbou tělocvičny na hřišti 1972 - výstavba tělocvičny dokončena 1973 - se konala oslava ke stému výročí postavení školy 1978 - z příkazu nadřízených míst byla zrušena malotřídní škola 1982 - dokončení výstavby prodejny. Postavena byla brigádnicky v akci "Z" a Jednotou odkoupena 1990 - po revoluci byla opět otevřena škola jednotřídní. V r. 1991 dvoutřídní, v r. 1994 byla provedena oprava stropů, zvednuta střecha nad školkou, vestavěna střešní okna. Vznikly další místnosti. Ve škole jsou poprvé v historii školy tři třídy s pěti postupnými ročníky. (dříve bylo pět ve dvou třídách). Ve škole je dost místa na vyuku žáků, školní družinu i děti z mateřské školy a školní jídelnu. V roce 1999 byla provedena výměna oken za plastová. 1991 - oprava střechy kostela, výměna prken na krovech, oplechování, položení lepenky a břidlice, ukončeno v r. 1992 1992 - provedena hrubá stavba a zastřešení přístavby obecního úřadu a hasičské zbrojnice 1994 - byla dokončena stavba hasičské zbrojnice, v budově obecního úřadu bylo zahájeno s vydáváním obědů, nová lékařská ordinace začala sloužit občanům. Poštovní úřad v této budově zůstal. 1997 - zahájena 15. září plynofikace obce a koncem ledna 1998 ukončena 1999 - byla uspořádána sbírka na zvon a 24. října byl slavnostně posvěcen a zavěšen do věže kostela. 2000 - od 1. ledna byly dány do chodu věžní hodiny 2000 - o posvícení 22. října byl posvěcen obecní znak a prapor, v parčíku na návsi zasazena lípa a usazen pamětní kámen s nápisem: "Lípa 3. tisíciletí" 2000 - 20. června byly v budově Parlamentu ČR zástupcům obce Bezděkov n. M. slavnostně předány obecní znak a prapor. Sestavil: Jaromír Kohl